Ayiti Gouvènans gen pwogram fòmasyon ak ankadreman pou komite k ap viv nan seksyon kominal yo, nan bouk yo ak nan vil yo.  Pwogram sa yo ki fèt yo jan pou bay sèvis leta  ak òganizasyon kominotè yo jarèt  enpòtan anpil pou yo chanjman total kapital ak devlopman dirab tout kote ann Ayiti.

Ayiti Gouvènans bay kominote yo fòmasyon ak ankadreman sou teknik modèn pou jaden yo kapab bay bon rekòt. Objektif pwogram sa a se pèmèt kominote yo gen toujou jwenn lamanjay ak mwayen pou yo fè lajan nan travay latè.

Ayiti Gouvènans  ap travay san pran souf pou l bay kominote yo ankadreman teknik ak zouti yo bezwen pou yo kapab pwoteje anviwonnman anviwonnman peyi a ki fin depafini. Nan moman n ap viv koulye a, se sèlman 3 sou 100 nan peyi a ki kouvri ap pye bwa ; sa vle di pifò tè ann Ayiti glise desann anba lanmè.

 
  Prezantasyon  

Ayiti Gouvènans (AG) se yon òganizasyon non gouvènmental ki endepandan epi tou ki pa nan patipri. Nan mwa Janvye 2004, yon gwoup agwonòm, edikatè, enjenyè, administratè ak lòt Pwofesyonèl pran desizyon fonde òganizasyon sa apre anpil releksyon ak analiz sou kriz sosyal, ekonomik ak enviwonnmantal ki ap agrave chak jou pi plis toupatou ann Ayiti. Pou òganizasyon rive ede pèp ayisyen an fè yon chanjman an pwofondè, li pran desizyon kòmanse travay sa a ak 2 poto mitan: Bòn Gouvènans ak Devlopman Dirab. AG kwè lè nou rive mete bòn gouvènans ansanm ak developman dirab lap ban nou devlopman natif natal. Sa vle di se pèp la k ap rive pote solisyon ak pwoblèm k ap brase bil depi ti konkonm t ap goumen ak berejèn. Yonn nan pi gwo objektif AG bay tèt li se sèvi ak fòmasyon ak edikasyon pou rive ede kominote yo ede tèt yo nan tout kwen peyi a. Pou AG rive akonpli misyon sa a, li melanje yon apwòch ki ankouraje patisipasyon aktif pandan ke l ap ede kominote yo jwenn zouti ak konesans ki nesesè pou yo ka idantifye yo menm rezon ki fè lavi a difisil pou yo konsa.

Nan chèche pi bon fason pou adrese e rezoud kesyon anviwonman an kap degrade ansanm chak jou pi plis mele ak nesesite pou reòganize sistem gouvènman lokal yo ak òganizasyon nan tout peyi a, AG pran angajman pou l bay asistans ak tout òganizasyon kap chèche sipò teknik ak fòmasyon nesesè pou rive ka rive fè yon diferans nan zòn kote y ap travay. Pou rive rezoud pwoblèm ak kriz lamanjay ke Ayiti ap travèse depi twò lontan, AG konprann gen gwo gran nesesite pou gouvènman lokal yo travay men nan men ak tout òganizasyon nan zòn yo pou yo ka amelyore kondisyon lavi jenerasyon ayisyen jodia a ansanm ak sa kap vini demen yo.

Avèk yon pakèt pwogram mele ak pwojè solid sou kesyon devlopman dirab ak bòn gouvènans, AG ap travay anpil pou ranfòse kapasite gouvènman lokal yo e bay jarèt ak òganizasyon kominotè yo. AG konstate pandan 50 lane ki pase yo, pèp ayisyen an pèdi konfyans nan gouvènman an ap responsab yo nan peyi a ki bay prèv yon a rezilta yo bay ki trenen peyi a nan labou. Rezilta akablan sa yo konsekans move jesyon ak koripsyon nan sektè piblik e prive. Ayiti Gouvènans konstate tou ke kominote yo vin neglije tèt pa yo e menm sispann devlope kapasite yo genyen pou fè avanse pwodiksyon lokal yo. Konsa, popilasyon yo vin depann de èd etranje. Kalite mantalite sa a vin tounen gwo baryè ak antrav pou devlopman andojèn (devlopman natif natal) ak devlopman dirab ki nesesè pou peyi a. Pou chanje mòd panse sa yo ki rann moun yo ki se lèt ak sitwon ak devlopman e pwgrè ekonomik, AG dispose travay avèk popilasyon an nan ede moun jwenn fòmasyon ak konesans k ap pèmèt yo repran konfyan nan tèt yo. Paske AG kwè pa gen devlopman ki posib patisyon aktif popilasyon an.


VIZYON

Yon Ayiti kote tout Ayisyen rive satisfè tout bezwen fondamantal yo nan lapè ak lajistis; yon Ayiti kote dirijan ak sitwayen yo travay men nan men pou yo reyalize gwo pwogrè sosyal, ekonomik ak syantifik.

MISYON

Fè pwomosyon e bay fòmasyon pou bon jan gouvènans, lidèchip lokal ak devlopman dirab toupatou ann Ayiti.

Objektif

  • Travay avèk kominote lokal yo pou satisfè bezwen alimantè yo san yo pa domaje anviwonman an.
  • Bay lide lidè lokal yo bourad ak zouti e teknik ki nesesè pou yo ka jere kominote yo ak resous ki ladan li (moun ak resous natirèl)
  • Pèmèt kiltivatè yo jwenn teknik modèn sou lakilti ki ankouraje yon ekilib ki dirab ant bezwen pou manje, pou lajan, ak kalite anviwonman an
  • Mete yon sistèm bònn gouvenans ak devlopman dirab ak tout oganizasyon e kominote k ap travay nan sans sa a.
  • Pèmèt kominote lokal yo jwenn mwayen pou yo patisipe nan efò kap fèt pou konsèvasyon sòl ansanm ak jesyon byen piblik yo.

Filozofi devlopman Ayiti Gouvènans

Filozofi AG sou kesyon devlopman chita sou sajès ak panse gwo filozòf chinwa Lao Tseu: ”Lè yon moun grangou, montre-l peche olye ou ba li yon pwason. Sa vle di, si ou ba li yon pwason, lap manje pou yon jou ; men si ou montre l peche, lap genyen pou l chak jou».

Kontinye >>>