Ayiti Gouvènans gen pwogram fòmasyon ak ankadreman pou komite k ap viv nan seksyon kominal yo, nan bouk yo ak nan vil yo.  Pwogram sa yo ki fèt yo jan pou bay sèvis leta  ak òganizasyon kominotè yo jarèt  enpòtan anpil pou yo chanjman total kapital ak devlopman dirab tout kote ann Ayiti.

Ayiti Gouvènans bay kominote yo fòmasyon ak ankadreman sou teknik modèn pou jaden yo kapab bay bon rekòt. Objektif pwogram sa a se pèmèt kominote yo gen toujou jwenn lamanjay ak mwayen pou yo fè lajan nan travay latè.

Ayiti Gouvènans  ap travay san pran souf pou l bay kominote yo ankadreman teknik ak zouti yo bezwen pou yo kapab pwoteje anviwonnman anviwonnman peyi a ki fin depafini. Nan moman n ap viv koulye a, se sèlman 3 sou 100 nan peyi a ki kouvri ap pye bwa ; sa vle di pifò tè ann Ayiti glise desann anba lanmè.

 
 
Pwogram nou you
 

Bòn gouvènans

Genyen 8 pwen ki pwen ki fondamantal nan bòn gouvènans :

 • Kapasite leta a bay tèt li
 • Transparans ak responsablite dirijan yo
 • Angajman pou pwoteksyon byen piblik yo
 • Patisipasyon ak dyalog
 • Respè pou lalwa ak konstwi kapital sosyal (devlope mwayen pou popilasyon an travay ansanm)
 • Ranfòse kapasite enstitisyon yo, gouvènman lokal yo, ak òganizasyon kominotè yo
 • Satisfè bezwen popilasyon an
 • Jistis sosyal ak patisipasyon tout sektè nan sosyete a.

A travè pwogram bon gouvènans li genyen, AG toujou ap chèhe ede kolektivite teritoryal ak lidè kominotè yo

 • elimine move jesyon ak koripsyon nan byen ak sèvis piblik yo,
 • ankouraje patisipasyon ak egalite ant fanm ak gason,
 • ankouraje aplikasyon lalwa pou tout moun san distenksyon,
 • ankouraje tout moun pran responsablite yen nan sèvis piblik ak prive, epi tou nan òganizasyon sosyete sivil yo
 • mete tout enfòmasyon disponib pou popilasyon an konsa pou yo ka pran pi bon desizyon e fè pi bon chwa pou tèt pa yo.

Devlopman Dirab

Nan gwo rankont mondyal ki te fèt nan vil Jwanèsbouk, nan peyi Afrik di Sid, nan mwa Septanm 2002, Prezidan fransè Jak Chirak deklare ke devlopman dirab la ka tounen yon reyalite a travè yon chanjman nan konpòtman tout sektè yo (sitwayen, biznis, kolektivite teritoryal, gouvènman, ak òganizasyon entènasyonal yo) kap pèmèt lemonn fè fas ak defi e menas injistis sosyal, ak rechofman planet tè a. Sa vle di, reyalize devlopman dirab la, se rive konbine 3 faktè sa yo:

 • Jistis sosyal
 • Bon itilizasyon nan ekonomi an
 • Kalite anviwonman an

A travè pwogram devlopman dirab li genyen, objektif AG se ankadre gouvènman lokal yo ak kominote y ap sèvi yo nan efò k ap fèt pou rive kreye estrikti ak enfrastrikti pou:

a. satisfè bezwen moun k ap viv nan kominote yo, tankou:

 • dlo potab
 • sekirite nan vant (manje pou tout moun)
 • edikasyon
 • lasante
 • travay
 • sekirite

b. amelyore fason ak kalite lavi moun ak kominote yo tankou:

 • lasante
 • sèvis sosyal
 • bon kay pou moun rete
 • ankouraje lakilti
 • pwoteje anviwonman an pou li ka pwoteje nou