Ayiti Gouvènans gen pwogram fòmasyon ak ankadreman pou komite k ap viv nan seksyon kominal yo, nan bouk yo ak nan vil yo.  Pwogram sa yo ki fèt yo jan pou bay sèvis leta  ak òganizasyon kominotè yo jarèt  enpòtan anpil pou yo chanjman total kapital ak devlopman dirab tout kote ann Ayiti.

Ayiti Gouvènans bay kominote yo fòmasyon ak ankadreman sou teknik modèn pou jaden yo kapab bay bon rekòt. Objektif pwogram sa a se pèmèt kominote yo gen toujou jwenn lamanjay ak mwayen pou yo fè lajan nan travay latè.

Ayiti Gouvènans  ap travay san pran souf pou l bay kominote yo ankadreman teknik ak zouti yo bezwen pou yo kapab pwoteje anviwonnman anviwonnman peyi a ki fin depafini. Nan moman n ap viv koulye a, se sèlman 3 sou 100 nan peyi a ki kouvri ap pye bwa ; sa vle di pifò tè ann Ayiti glise desann anba lanmè.

 
  Pwojè nou yo  

Pwojè pou Mobilizasyon Kominotè ak Fòmasyon (PMKF)

Pwojè Mobilizasyon Kominotè ak Fòmasyon reprezante tout sesyon fòmasyon ke AG te prezante pou aktè nan plizyè lokalite nan Ba Nòdwès la tankou Dame, Mawouj, Ti rivyè, Nandije, Vyetè, etsetera. Sesyon sa yo te vize pou asiste lidè kominotè yo nan idantifye resous kominote yo, analize pwoblèm ke kominote yo genyen, cheke enfòmasyon ak dirije patisipan yo pou yo jwenn plan ak lide ki ka sèvi pou amelyore lavi nan kominote yo. Sesyon sa yo te òganize nan mwa Avril 2006, Jiye 2007, ak Desanm 2007.

Pwojè Rebwazman ak Konsèvasyon Sòl (PRKS)

Pwojè Rebwazman ak Konsèvasyon Sòl se yon pwojè ki nouvo e ponkò gen pwojè ki gen dimansyon pwojè sa a. Nan pwojè rebwazman sa a, 75 pou san rive jiska 80 pou san nan bwa kap plante yo se fri tropikal ki pral sèvi non sèlman pou refè anviwonman an men tou pou bay popilasyon an manje ak lajan. Lè Kristòf Kolon te debake an Ayiti nan mwa Desanm 1492, plis pase 97 sou 100 zile a te kouvri ak gwo forè. Koulye a, avèk plis pase 97 pou san nan forè yo ki detwi, anpil kote nan peyi a vin tounen dezè. Sa vle di gen yon ijans pou tout sektè nan peyi a pote kole e kouri aji vit.

Ayiti Gouvènans santi li konsène anpil sou fason anviwonman peyi a e sitou depatman Nodwès la ap deteryore. Pou tèt sa, AG lanse Pwojè Rebwazman ak Konsèvasyon Sòl ki gen pou objektif pou kontre kare ak kesyon debwazman ak tout lòt bagay ki mache ak li tankou: ewozyon, inondasyon, sechrès, ak deteryorasyon anviwonman an. AG deja kòmanse plante anpil pye fwi tankou: mango, zaboka, zoranj, chadèk, sitwon, lakarye, mandarin, kokoye. Non sèlman fwi sa a ap pèmèt popilasyon an jwenn manje ak lajan, men tou y ap pwoteje tè yo ki se sous lavi ak sèl espwa pou moun k ap viv nan depatman Nòdwès. Epi tou, 25 sou 100 lòt plant yo se pou fè forè kapab gen bwa pou fè manje ak konstriksyon, Bwa sa yo se: chèn, kajou, bwa pen, pich pen, awokarya, sèd, gayak, tandakayo, kanpèch ansanm ak lòt pye bwa lokal pral sèvi pou rebwaze depatman an e peyi a. Pi gwo objektif pwojè rebwazman an se pou rive pwodwi yon kantite de 50,000 plant chak 3 mwa bay òganizasyon lokal yo, mouvman fanm ansanm ak asosyasyon lokal ki vle angaje nan efò pou rebwaze kominote yo. Efò rebwazman sa a kòmanse pran pye nan zòn Nan Dije, Vyetè, Bovwa (Jan-Rabèl), Mawouj, Lavatyè (Mòl Sen Nikola), Ti rivyè (Bèdeyèn) kote pepinyè kòmanse pwodwi plant pou pwojè a.

Pwojè Kilti Legim (PKL)

Pwojè Kilti Legim se yon pwojè ki dwe ekzekite nan 3 seksyon kominal ki nan komin Mòl Sen Nikola. Pwojè sa a gen gwo anbisyon tankou pwodwi legim pou tout depatman an e menm rès peyi a. Lè AG etidye potansyèl agrikòl seksyon kominal Mawouj, Kòtfè, ak Dame genyen pou pwodwi legim ansanm ak gwo valè ke legim genyen an Ayiti, AG konprann li enpòtan pou devlope kilti legim nan zòn sa yo ki pral pèmèt popilasyon an mete manje sou tab yo, mete lajan nan pòch yo.


Pwojè ki nan dezyèm faz

PREGOL-II :

Pwojè pou Ranfòse ak Enkadreman Gouvènman ak Óganizasyon Lokal yo [PREGOL-II] dezyèm pati. PREGOL-II ap chèche pote ekipman teknolojik bay lòt 6 komin nan Depatman Nòdwès la (Latòti, Ansafolè, Basenble, Pòdepè, Senlwidinò, ak Chansòm). 6 Komin sa yo gen pou resevwa menm ekipman ke AG te deja distribye nan Komin Jan-Rabèl, Bonbadopolis, Bè de En, ak Mòl Sen Nikola. PREGOL-II gen tou pou li bay KASEK nan 23 seksyon kominal ki nan 6 komin Wo Nòdwès yo founiti pou biwo k ap pèmèt yo gen mwayen pou kominike ak lòt administrasyon san gran difikilte. Lòt faz nan pwojè sa a, sitwayen ki eli yo ansanm ak lidè kominotè yo ap gen pou resevwa fòmasyon ak nan domèn sa yo:

  • lidèchip
  • planifikasyon
  • disiplin nan kolekte lajan taks
  • jesyon
  • bidjè
  • rebwazman ak konsèvasyon sòl
  • jesyon anviwonnman
  • gouvènans lokal