Ayiti Gouvènans gen pwogram fòmasyon ak ankadreman pou komite k ap viv nan seksyon kominal yo, nan bouk yo ak nan vil yo.  Pwogram sa yo ki fèt yo jan pou bay sèvis leta  ak òganizasyon kominotè yo jarèt  enpòtan anpil pou yo chanjman total kapital ak devlopman dirab tout kote ann Ayiti.

Ayiti Gouvènans bay kominote yo fòmasyon ak ankadreman sou teknik modèn pou jaden yo kapab bay bon rekòt. Objektif pwogram sa a se pèmèt kominote yo gen toujou jwenn lamanjay ak mwayen pou yo fè lajan nan travay latè.

Ayiti Gouvènans  ap travay san pran souf pou l bay kominote yo ankadreman teknik ak zouti yo bezwen pou yo kapab pwoteje anviwonnman anviwonnman peyi a ki fin depafini. Nan moman n ap viv koulye a, se sèlman 3 sou 100 nan peyi a ki kouvri ap pye bwa ; sa vle di pifò tè ann Ayiti glise desann anba lanmè.

 
 
Prezentasyon nou
 

Estrikti Gouvènans AG

AG gen nan tèt li yon Biwo Ekzekitif (BE) ki li menm jwenn sipò biwo rejyonal (BR) ak kowòdinasyon depatmantal (KD), delegasyon kominal (DK) ak yon biwo konseye (BK).

Biwo Ekzekitif

Biwo Ekzekitif (BE) AG a konpoze de 5 manb ki gen pou responsablite pou yo defini objektif jeneral ak estrateji òganizasyon an. Manb Biwo Ekzekitif la tou responsab pou yo sipèvize nivo fonksyonman biwo rejyonal yo, kowòdinasyon depatmantal yo, delegasyon kominal yo pandan ke yap voye je sou tout administrasyon ak resous (moun ak byen) ke AG ap jere.


Jackson Voltaire Doktè nan Administrasyon Piblik Prezidan Direktè Jeneral
Willot Jozèf Etidyan Doktora sou Lidèship Vis Prezidan
Etzer Beaura Agwonom nan Devlopman Riral Kowòdinatè Jeneral
Gregory Charles Kontab Piblik Kontab
Sainclair Octavius Logistisyen/Mesaje Kowdinatè adjwen
 

Apwòch AG sou kesyon Devlopman

AG kwè ke efò kap mennen nan devlopman andojèn dirab an Ayiti dwe soti nan yon Apwòch Patisipasyon Entegral (APE) ki vle di ki ekzije patisipasyon tout aktè nan kominote yo. APE a se yon zouti travay ke AG prepare pou:

  • Kreye yon sistèm k ap pèmèt patisipasyon kominote lokal yo nan tout etap ak aktivite AG ap antreprann tankou: refleksyon, planifkasyon, reyalizasyon ak evalyasyon pwojè yo
  • Ankouraje pratik ki dirab ak kominikasyon solid nan mitan tout sektè nans sosyete a pa mwayen diskisyon lib ak chita ansanm pou yon tab
  • Asire patisipasyon ak entegrasyon tout sektè yo nan wout k ap Mennen kominote yo nan devlopman dirab la.
  • Ankouraje moun ki sousye pou devlopman kominote e ki konpetans vini vap travèchip ki responsab e kap mennen pwogrè nan kominote yo

Biwo Rejonal, Kowòdinasyon Depatmantal ak Delegasyon Kominal

Biwo rejyonal (BR) yo ak kowòdinasyon depatmantal yo (KD) reprezante poto mitan nan estrikti operasyon AG. Yo sèvi tou kòm fòs kap kondwi e fasilite ekzekisyon tout pwogram, pwojè, ak aktivite ke AG ap mennen. BR ak KD yo gen sipò delegasyon kominal yo (DK) ki yo menm pèmèt yon koneksyon dirèk an biwo ekzekitif AG a ak kolektivite teritoryal yo.

Biwo Konseye yo

Biwo Konseye AG a gen yon pakèt Ekspè ak pwofesyonèl Ayisyen ak lòt nasyon ladan li ki chaje ekperyans entènasyonal. AG chwazi pwofesyonèl sa yo pou kalite yo genyen tankou: entegrite, angajman, ak sipò yo bay pou avansman misyon, vizyon ak objektif AG. Wòl prensipal Konseye sa yo se pou yo bay konsèy a Biwo Ekzekitif AG a. Biwo Konseye a rankontre ak Biwo Ekzekitif la chak 3 mwa pou yo ka fè rekòmandasyon kap pèmèt nou amelyore e ogmante kapasite òganizasyon an.