Ayiti Gouvènans gen pwogram fòmasyon ak ankadreman pou komite k ap viv nan seksyon kominal yo, nan bouk yo ak nan vil yo.  Pwogram sa yo ki fèt yo jan pou bay sèvis leta  ak òganizasyon kominotè yo jarèt  enpòtan anpil pou yo chanjman total kapital ak devlopman dirab tout kote ann Ayiti.

Ayiti Gouvènans bay kominote yo fòmasyon ak ankadreman sou teknik modèn pou jaden yo kapab bay bon rekòt. Objektif pwogram sa a se pèmèt kominote yo gen toujou jwenn lamanjay ak mwayen pou yo fè lajan nan travay latè.

Ayiti Gouvènans  ap travay san pran souf pou l bay kominote yo ankadreman teknik ak zouti yo bezwen pou yo kapab pwoteje anviwonnman anviwonnman peyi a ki fin depafini. Nan moman n ap viv koulye a, se sèlman 3 sou 100 nan peyi a ki kouvri ap pye bwa ; sa vle di pifò tè ann Ayiti glise desann anba lanmè.

 
  Pwogwan nou yo  

Apre yon pakèt lane refleksyon ak rechèch sou kòz lavi difisil pèp Ayisyen ap viv depi lontan, Ayiti Gouvènans (AG) rive konprann ke pwoblèm sa yo mande aksyon rapid avan pita vin pi tris. AG mete sou pye yon apwòch patisipasyon entegral (APE) kap ede sektè piblik la ak òganizasyon nasyonal, rejonal e Kominotè yo patisipe nan pran bon jan desizyon k ap pote yon lavi miyò nan moman n ap viv koulyen ak tan k ap vini. Nan sans sa a, pou AG Kapab rezoud pwoblèm soudevlopman, move jesyon ak koripsyon nan byen piblik, demisyon popilasyon an, ansanm ak pwoblèm enkonpetans ki se yon kansè ak yon veritab antrav pou devlopman ekokomik e sosyal nan peyi a, AG bati pwogram li yo sou twa gwo priyorite ki se: (a) gouvènans lokal, (b) lidèchip lokal, (c) devlopman dirab. Twa eleman sa yo se twa pilye ki fòme misyon AG a. Pa gen dout ke pwojè ki ezikite sou twa pilye sa yo ka pote yon gwo chanjman nan kolektivite yo toupatou ann Ayiti.

  • BON GOUVENANS
  • LIDÈCHIP LOKAL
  • DEVLOPMAN DIRAB

 

 

 


BON GOUVENANS

Bòn gouvènans ak move jesyon e koripsyon se lèt ak sitwon. Konsa, bon gouvènans se mwayen ki mete an plas pou pran desizyon ak ekzekite politik ki pran an konsiderasyon 8 gwo pwen ke n ap wè pi ba a (dapre UNESCAP). Pou Ayiti Gouvènans, bon gouvènans se pa sèlman responsablite gouvènman ak ofisyèl ki eli nan eleksyon, men se zafè tout sektè nan sosyete k ap pran desizyon nan fanmiy, nan lekòl, nan jaden, nan legliz, nan biznis, elt. Pa egzanp, si sosyete sivil la fèb, si li dezòganize, li toutafè nòmal pou pa gen bòn gouvènans nan enstitisyon piblik ak prive toupatou nan peyi a.

Ayiti Gouvènans (AG) kwè ke bòn gouvènans chita nan patisipasyon, tèt ansanm, responsablite, transparans, (lè ou se dirijan, ou sipoze bay popilasyon), respekte mo lalwa, bay sèvis ak tout moun nan sosyete a, nan kominote san patipri. Anplis, bòn gouvènans pèmèt ke koripsyon ak malvèsayon nan jesyon byen piblik ak byen prive yo vole gagè. Nan kad bòn gouvènans onivo lokal, li enpòtan anpil pou dirijan yon ak lidè pran tout mayen posib e nesesè pou bay moun k ap viv nan vil yo ak nan zòn riral menn tretman ; an menn tan, li nesesè anpil pou reskonsab yo kontakte popilasyon anvan yo pran kèlkeswa dezisyon ki ka gen konsekans sou lavi moun yo k ap viv koulyen ak jenerasyon k ap vini yo. Finalman, bòn gouvènans se kapasite lidè yo ak sosyete a bay tèt yo pou reflechi, diskite, prevwa ak mete nan balans tout pwojè yo genyen avan yo rive pran yo desizyon.

Si ou vle plis enfòmasyon sou jan AG wè kesyon bòn gouvènans lan, klike isit la>>>

LIDECHIP LOKAL
Lidèchip local: Objektif final Ayiti Gouvènans gen nan aktivite l ap antreprann depi yon bon bout tan ann Ayiti se bay lidè lokal yo tout bourad ki nesesè pou yo kapab bati avni kominote yo, depatman yo ak tout rès peyi a. Ayiti Gouvènans ankouraje ak apiye tout efò k ap fèt pou pèmèt chak lokalite nan peyi bay bon jan kalite lidè.

DEVLOPMAN DIRAB
Tankou sa defini nan rapò ki pote non “Brundtlnad report”, devlopman dirab tradwi nesesite pou satisfè bezwen jenerasyon ka viv jodia san nou pa detwi kondisyon natirèl ki egziste yo pou pèmèt jenerasyon k ap vini yo satisfè bezwen pa yo. Konsa, AG kwè ke pou devlopman dirab la rive fèt vre, fòk li se yon developman lokal. Pou developman lokal la rive posib, fòk li se rezilta releksyon ak konsyantizasyon sou pwoblèm k ap maspinen kominite yo chak jou pi plis. Lè se kominote yo ki pran desizyon fè rechèch pou rezoud pwoblèm k ap toupizi yo, solysyon yo jwenn ap benefisyen jenerasyon an jenerasyon.

Tout sa ki egziste sou latè fèt nan yon lòd; se tankou may yo nan you chenn. Si yon may nan chenn lan kase, li pap ka fonksyone. Se menm yon respè pou resous natirèl yo (pye bwa yo, bèt yo, sous dlo, rivyè yo, lanmè a, min yo) se yon obligasyon pou jenerasyon sa a. Si nou pa fè sa, n ap mete lavi nou ak lavi jenerasyon k ap vini yo an danje. Sa vle di avan nou fè yon aksyon fòk sitwayen yo ak enstitisyon yo gade pou nou ki konsekans l ap genyen nan ane k ap vini yo.

Kontinye>>>