Ayiti Gouvènans gen pwogram fòmasyon ak ankadreman pou komite k ap viv nan seksyon kominal yo, nan bouk yo ak nan vil yo.  Pwogram sa yo ki fèt yo jan pou bay sèvis leta  ak òganizasyon kominotè yo jarèt  enpòtan anpil pou yo chanjman total kapital ak devlopman dirab tout kote ann Ayiti.

Ayiti Gouvènans bay kominote yo fòmasyon ak ankadreman sou teknik modèn pou jaden yo kapab bay bon rekòt. Objektif pwogram sa a se pèmèt kominote yo gen toujou jwenn lamanjay ak mwayen pou yo fè lajan nan travay latè.

Ayiti Gouvènans  ap travay san pran souf pou l bay kominote yo ankadreman teknik ak zouti yo bezwen pou yo kapab pwoteje anviwonnman anviwonnman peyi a ki fin depafini. Nan moman n ap viv koulye a, se sèlman 3 sou 100 nan peyi a ki kouvri ap pye bwa ; sa vle di pifò tè ann Ayiti glise desann anba lanmè.

 
 
Pwojè nou yo
 

 • Pwojè pou Ranfòse ak Enkadreman Gouvènman ak Óganizasyon Lokal yo (PREGOL)
 • Pwojè pou Mobilizasyon Kominotè ak Fòmasyon (PMKF)
 • Pwojè Rebwazman ak Konsèvasyon Sòl (PRKS)
 • Pwojè Kilti Legim (PKL)

Depi li fonde nan mwa Janvye 2004, Ayiti Gouvènans (AG) ap fè anpil efò pou li reyalize pwojè ki gen pou objektif amelyore nivo lavi moun yo nan kominote yo a travè tout peyi a; sitou pou kominote yo ki nan depatman Nòdwès la kote 97 pou san nan tè yo fin debwaze pou fè chabon. Depatman Nòdwès la se yon nan 10 depatman ki egziste nan peyi an. Depatman sa a mezire 2176 km²; li genyen 488,500 moun (dapre resansman 2002). Depatman Nòdwès la gen 10 komin.
Moun Nòdwès divize depatman an 2 gran zòn: Ba Nòdwès ak Wo Nòdwès. Wo Nòdwès ki reprezante zòn ki pi fètil nan depatman an, genyen komin sa yo:

 • Pòdepè
 • Latòti
 • Ansafolè
 • Senlwidinò
 • Basenble
 • Chansòl

Ba Nòdwès reprezante zòn ki gen anpil kote ki arid nan depatman an. Li gen ³ komin ak 200000 moun konsa. Klima zòn sa fè lapli manke lapi ki tonbe. Li lapli tonbe, li lakòz inondasyon ki se konsekans dirèk de ewozyon. Kòm tout bagay nan lanati konekte youn ak lòt, ewozyon an se rezilta dirèk debwazman zòn la. Trè souvan, kiltivatè yo pèdi rekòt yo. Se sa ki fè Ayiti Gouvènans ap bay Ba Nòdwès la bezwen yon atansyon espesyal. Li genyen komin sa yo.

 • Mòlsennikola
 • Bèdeyèn
 • Janrabèl
 • Bombadopolis

Paske pi fò fanmiy yo nan depatman an depann de lapli pou fè jaden pou yo ka jwenn manje ak lajan, sa lakòz gen rate manje lè gen sechrès. Tout tèt mòn yo fin debwaze e pa gen konsiderasyon ki fèt pou kesyon konsevasyon sòl la. Reyalite sa a vin mennen zòn nan tou dwat nan ewozyon ki lakòz tout tè gra yo al peri anba lanmè.
Nan rechèch Ayiti mennen nan plizyè zòn nan peyi e, espesyalman nan depatman Nòdwès la, AG rive idantifye veritab rasin pwoblèm ekonomik, sosyal ak anviwonmantal k ap ravaje nan tout lokalite yo. Kòz pwoblèm sa yo se: koupe bwa pou chabon dife ak konstriksyon

 • lwa ak politik sou pwoteksyon anviwonman an ki pa ekziste ou respekte
 • absans pwogram pou pwoteksyon anviwonman an
 • move gouvènans nan byen piblik yo ak resous natirel ki disponib yo

Apre li fin jwenn rasin kriz sosyal, ekonomik, ak anviwonman k ap fè dega nan tout peyi, sitou nan depatman Nòdwès, AG pran desizyon pou l lanse 2 gwo pwojè nan 4 komin Ba Nòdwès yo: Janrabèl, Bonbadopolis, Bèdeyè, ak Mòlsennikola. Pwojè sa yo se: (1) PPwojè pou Ranfòse ak Enkadreman Gouvènman ak Óganizasyon Lokal yo [PREGOL], (2) Pwojè Rebwazman ak Konsèvasyon Sòl [PRKS].


Pwojè pou Ranfòse ak Enkadreman Gouvènman ak Óganizasyon Lokal yo (PREGOL)

Pwojè pou Ranfòse ak Enkadreman Gouvènman ak Óganizasyon Lokal yo [PRKEGOL] gen 2 faz ladan li ki mare yonn ak lòt. Premye faz la ki te demare nan Mwa Me 2007 te gen pou objektif pou li ekipe tout konsèy kominal ak administrasyon kominal 4 komin Ba Nòdwès yo ak konpitè, jeneratris, ekran pou konpitè, enprimant, papye, anvlòp, plim, kreyon, ansanm ak tout lòt zouti pou yon ofis fonksyone kòm sa dwa. Jodia, akòz de efò ak asistans AG, konsèy kominal nan tout 4 komin Ba Nòdwès yo ansanm ak 17 seksyon kominal ki ladan yo ekipe ak zouti teknolojik ki pèmèt yo amelyore pèfòmans yo e bay pi bon sèvis a popilasyon ki nan komin yo.

Yon lòt faz nan Pwojè a reprezante fòmasyon ak asistans teknik ke AG pral ofri administratè komin yo, eli yo ansanm ak lidè kominotè yo sou zafè jesyon byen piblik, disiplin nan resèt ak taks, jesyon gouvènman lokal, pwoteksyon anviwonman an, jesyon dechè ak fatra, planifikasyon vil. AG ap prezante seminè, konferans, diskisyon lib, ak atelye travay pou ofri fòmasyon pou patisipan yo.

Kontinye>>>